استانداردهای آجر ,

۱۳۹۶/۱/۲۹ سه شنبه
(1)
(0)
استانداردهای آجر
استانداردهای آجر

آجرهای مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی (مانند ابعاد، رنگ و دیگر مشخصه‌ها) با آنچه در نقشه‌ها، دستور کارها و مشخصات فنی خصوصی ذکر شده است، منطبق باشد. نمونه آجرهای مصرفی اعم از پشت کار و نما، توپر و سوراخدار مجوف تیغه‌ای و سقفی، انواع رسی و ماسه آهکی باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

طبق بند 5-2 مقررات ملّی ساختمان ایران، مبحث پنجم، مصالح و فرآوردههای ساختمانی :
 


1-2-5 تعریف
آجر فرآورده ای ساختمانی است که در گونه های رسی، شیلی و شیستی، ماسه آهکی، بتنی و شکل های
گوناگون تولید می شود، و عمدتاً در دیوارچینی، نماسازی و کرسی چینی، کف سازی و کف پوشی به کار می رود.
2-2-5 دستهبندی
آجر برحسب مواد خام استفاده شده در ساخت آن، به انواع زیر تقسیم م یشود:
آجر رسی، شیلی و شیستی : آجری که از پخت خشت خام رسی و یا از پخت خشت تهیه شده از
شیل و شیست (روش پرسی ) و در هر دو حالت، در دمای حدود 1000 درجة سلسیوس به دست
می آید.
بر اساس استاندارد شماره 7 ایران، آجر رسی ساختمانی، برحسب نوع مصرف به گروه های زیر
تقسیم می شود:
الف) آجرتوکار : آجری که برای کارهای عمومی ساختمان مناسب است . این آجرها، برحسب
محل مصرف، به دو نوع باربر و غیرباربر منقسم و هرکدام نیز به دو دستة توپر و سوراخ دار
درجه بندی می شود.
ب) آجرنما : آجری که، بدون نیا ز به اندودکاری یا پوشش های دیگر، مستقیماً برای نماسازی به
مصرف می رسد. این آجر دو نوع متعارف و پلاکی دارد . آجرهای نمای متعارف بر دو دسته توپر و
سوراخ دار و هرکدام، برحسب درصد جذب آب، به دو درجة 1 و 2 تقسیم می شود. آجر نمای پلاکی
نیز فقط، برحسب درصد جذب آب، به دو درجة 1 و 2 تقسیم می شود.
پ) آجرمهندسی : آجری با جسم متراکم و پرمقاومت که برای ساخت اعضای باربر مناسب است .
این نوع آجر به دو دستة توپر و سوراخ دار و هر کدام، برحسب درصد جذب آب، به دو درجة 1 و 2
تقسیم می شود.
ت) آجرسبک : آجری که از رس، لوم یا مواد ر سی، با افزودنی ها (مواد هواز ا) یا بدون آنها قال ب گیری و
1 گرم بر سانتی متر مکعب باشد . مواد افزودنی / پخته می شود. چگالی ظاهری این آجرها نباید بیشتر از 0
نیز نباید، در درازمدت، اثر مخرب بر خواص آجرها داشته باشد.
ث) آجرماسهآهکی : آجری که از مخلوط ماسة سیلیسی یا سیلیکاتی (یا سنگ خردشده یا مخلوطی از
این دو ) و آهک، در بخار آب و گرما، تولید می شود. خاکستر بادی، سربارة کورة آهن گدازی و، به طورکلی،
ضایعات صنعتی مناسب، برای تهیة این نوع آجرها به کار می روند. آجرهای ماسه آهکی معمولاً به صورت
توپر و سوراخ دار به اب عاد آجر رسی، یا مضاربی از آن ساخته می شود و، برحسب مقاومت فشاری،
دسته بندی می شود. آجر ماسه آهکی به رنگ خاکستری است و، با افزودن مواد رنگی، می توان انواع رنگی
آن را نیز تولید و در نمای ساختمان از آن استفاده کرد.
ج) آجربتنی : نوعی بلوک سیمانی توپر که از س یمان پرتلند، سنگدانه های معدنی مناسب و آب
تهیه می شود. برای بهره گیری از کاربرد ویژة آن، از افزودنی های مناسب استفاده می شود. این نوع
آجرها، برحسب مقاومت فشاری و جذب آب، در دیوارهای خارجی و مصارف عمومی کاربرد دارند.
از این نوع آجرها درداخل و خارج ساختمان و همچنین به عنوان کف پوش نیز استفاده م یشود.
3-2-5 استانداردها
1-3-2-5 ویژگیها
آجرهای رسی، شیلی و شیستی، باید دارای ویژگ یهای زیر باشد:
- کاملاً پخته، یکنواخت و سخت باشند . مقاومت فشاری، میزان جذب آب و دیگر مشخصات آنها،
برحسب نوع، باید با استاندارد ملّی ایران شماره 7 تطبیق کند.
- حداکثر میانگین جذب آب آجر مهندسی درجة 1 و 2 به ترتیب باید 12 و 16 درصد، و آجر نما
(متعارف و پلاکی) درجة 1 و 2 به ترتیب 18 و 21 درصد باشد.
- حداقل میانگین مقاومت فشاری آجر مهندسی درجة 1 و 2 به ترتیب باید 35 و 25 ، آجر نما
(متعارف و پلاکی ) درجة 1 و 2 به ترتیب 14 و 12 و آجر توکار باربر و غیرباربر به ترتیب 8 و 4
مگاپاسکال باشد.
- مصرف آجرهای کهنة کاملاً تمیز در صورت داشتن ویژگی های استاندارد مانعی ندارد، ولی بهتر
است همراه با آجرهای نو و در پش ت کار از آنها استفاده شود.
- استفاده از تکه آجر، شامل سه قد (سه چهارم آجر)، نیمه (یک دوم آجر )، چارک (یک چهارم
آجر) و کلوک (پاره آجر )، در بخش های درونی و پشت کار و در جاهایی که مصرف آجر درست
(کامل) مقدور نیست، مجاز است.
- استفاده از آجرهای ترک دار، کج و معوج، گود و برجسته، که انحنای گودی و برجستگی آنها از 5
میلی متر تجاوز نکند، بی اشکال است، مشروط بر اینکه تعداد آنها از 20 درصد کل آجرها تجاوز
نکند.
- مصرف آجرهای نما که دارای آلوئک یا ترک جزیی است، تنها در پشت کار مجاز است.
ویژگی های آجرهای ماسه آهکی باید برابر استانداردهای معتبر باشد.
آجرهای ماسه آهکی باید دارای ویژگ یهای زیر باشد:
- ظاهر آنها تمیز، یکنواخت و از ترک و مواد خارجی عاری باشد.
- حداقل مقاومت فشاری آنها 5 مگاپاسکال باشد.
- استفاده از آجرهای ماسه آهکی در جاها یی که خطر یخ زدگی وجود دارد، به شرطی مجاز است
که پس از آزمایش یخ بندان (قراردادن در معرض 50 دوره یخ زدن و آب شدن )، کاهش مقاومت
فشاری آنها کمتر از 20 درصد باشد.
- جذب آب آجرهای ماسه آهکی مورد استفاده در بخ شهای بیرونی ساختمان نباید از آن مقدار که
تولیدکننده اعلام کرده است، بیشتر باشد.
- ویژگی های آجرهای بتنی باید با استاندار دهای معتبر مطابقت کند.
آجرهای بتنی باید از ویژگ یهای زیر برخوردار باشد:
- آجرهای بتنی مورد استفاده در دیوارهای خارجی حداقل باید دارای مقاومت فشاری 24
مگاپاسکال باشد.
17 مگاپاسکال باشد. / - آجرهای بتنی برای مصارف عمومی باید حداقل دارای مقاومت فشاری 5
2-3-2-5 آزمایشهایاستاندارد
آجررسی: آزمایش های شیمیایی و فیزیکی این آجر باید براساس استاندارد ملّ ی ایران شماره 7
انجام شود . این آزمایش ها عبارت است از : اندازه گیری ابعاد، تحدب و تقعر، اند ازه گیری مقاومت
فشاری، اندازه گیری جذب آب، تعیین املاح محلول، انداز هگیری مقاومت در برابر یخ بندان.
آجرماسهآهکی : آزمایش های شیمیایی و فیزیکی این آجر باید بر اساس استانداردهای معتبر
صورت پذیرد . این آزمایش ها عبارت است از : تعیین ابعاد، رواداری و شکل، انداز ه گیری چگالی
خشک، اندازه گیری مقاومت فشاری، انداز هگیری جذب آب، اندازه گیری مقاومت در برابر یخ بندان.
آجربتنی : آزمایش های شیمیایی و فیزیکی این آجر باید براساس استانداردهای معتبر انجام شود .
این آزمایش ها عبارت است از : تعیین ابعاد و رواداری، اندازه گیری مقا ومت فشاری، اندازه گیری
جذب آب، اندازه گیری جم عشدگی خشک خطی.
3-3-2-5 استانداردهایمرجع
- استاندارد ملّی ایران شماره 7، " آجر رسی – ویژگی و روش آزمون".
- استاندارد ملّی ایران شماره 1162 ، "خاک- خاک رس جهت ساخت آجر رسی – ویژگی ها و
روش های آزمون".
4-2-5 ایمنی،بهداشتوملاحظاتزیستمحیطی
- در فرآیند آجر کاری در ساختمان، برای حفظ محیط زیست، توجه شود که در عملیات کارگاهی
مانند اندازه کردن، برش، ساب حداقل دورریز انجام شود . توصیه می شود، برای کاهش دور ریز، از
آجرهای نیمه و سه چهارم تولید شده در کارخانه استفاده شود.
- بریدن آجر در کارگاه ساختمانی باعث آلودگی هوا م یشود.
5-2-5 سازگاری
- از مصرف آب شور برای شستن اجزای آجرهای چیده شده با ملات سیمانی باید خودداری شود.
- از پاشیدن گچ بر روی اجزای آجری که با ملات سیمانی چیده شده است، به خصوص در مناطق
مرطوب، باید خودداری شود.
- هنگام اجرای ساختمان، از قرار دادن مستقیم مصالحی که در برابر رطوبت فسادپذیرند (مانند چوب )
بر روی آجر باید خودداری شود.
6-2-5 بستهبندی،حملونگهداری
- آجرهای مهندسی و نما باید روی طَبق (پالت) چوبی و با پوشش نایلونی بست هبندی شوند.
- بارگیری، حمل و باراندازی انواع آجر باید با دقت انجام شود، تا ضایعات آنها به حداقل ممکن
برسد.
- آجرها، هنگام حمل و نقل، باید به صورتی بسته بندی یا چیده شود که از ایجاد ضایعات
جلوگیری کند.
- آجرها را باید در مح ل تمیز و سرپوشیده به طور جدا از هم دسته بندی ک رد و آنها را از خاک،
مواد مضر، رطوبت و یخ و برف دور نگه داشت.
3-5 بلوکهایسفالیتوخالی
 
1-3-5 تعریف
بلوک سفالی توخالی با خاک رس، لای و ماسه، بدون افزودنی یا با افزودنی (مانند مواد حباب ساز )
شکل دهی و پخته می شود. آجر رسی سبک با سوراخ های قائم عمدتاً در بنا یی برای ساختن
دیوارهای داخلی و خارجی باربر و غیرباربر استفاده می شود. آجر سبک غیرباربر با سوراخ های افقی
(آجر تیغه ای) و پنل آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی برای دیوارچینی غیرباربر و دیوار
داخلی کاربرد دارند.
2-3-5 دستهبندی
بلوک های سفالی توخالی به دو دسته اصلی تقسیم م یشود:
-1 بلوک سقفی: برای پر کردن بین تیرچ هها
-2 بلوک دیواری یا آجر رسی سبک: این آجرها بر سه نوع است:
- آجر رسی سبک باربر و غیرباربر، با سورا خهای قائم: آجری با سورا خهای عمود بر سطح بستر.
- آجر رسی سبک غیرباربر ، با سوراخ های افقی : آجری با سوراخ های به موازات سطح بستر، با
ارتفاع اسمی کمتر از عرض اسمی.
- پنل آجری رسی سبک غیرباربر ، با سوراخ های افقی : آجری با سوراخ های به موازات سطح بستر،
با ارتفاع اسمی بیشتر از ضخامت اسمی، بدون الگوی مشخص سوراخ.
3-3-5 استانداردها 
1-3-3-5 ویژگیها
 آجر رسی سبک دارای چگالی ظاهری کمتر از 1 گرم بر سانتی متر مکعب و شکل مکعب  
مستطیل است.
، - آجر رسی سبک باربر و غیرباربر ، با سوراخ های قائم ، باید با ویژگی های استانداردهای مل ی 7121
و آجر رسی سبک غیرباربر ، با سوراخ های افقی ، و پنل آجری رسی سبک غیرباربر ، با سوراخ های
افقی، باید با ویژگ یهای استاندارد ملّی 7122 مطابقت داشته باشند.
2-3-3-5 آزمایشهایاستاندارد
آزمایش های لازم بر روی بلوک های سفالی شامل تعیین طول و عرض و ارتفاع و اندازة سوراخ ها،
دیواره ها و جدارها، چگالی ظاهری بلوک، چگالی ظاهری بدنه بلوک، مقاومت فشاری، میزان مواد
منبسط شونده و نمک های قابل حل در آب هستند.
3-3-3-5 استانداردهایمرجع
- استاندارد ملی ایران شماره 7121 ، "ویژگی ها- آجرهای رسی سبک باربر و غیرباربر با سوراخ های
قائم"
- استاندارد ملی ایران شماره 7122 ، "ویژگی ها- آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی
و پن لهای آجری رسی سبک غیرباربر با سورا خهای افقی"
- استاندارد ملی ایران شماره 7134 ، "روش های آزمون - آجرهای رسی سبک غیر باربر با
سوراخ های افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخ های قائم"
4-3-5 ایمنی،بهداشتوملاحظاتزیستمحیطی
استفاده از بلوک های دارای خواص مناسب ع ایق کاری حرارتی نقش مهمی در صرفه جویی در مصرف
سوخت های فسیلی دارد و در کاهش آلودگی محیط زیست نیز مؤثر است . استفاده از مواد سوختنی
در خاک موجب صرفه جویی قابل ملاحظ های در مصرف انرژی هنگام پخت می شود.
نظر به محدودیت ذخایر خاک رس مناسب، برای تولید آجر و سفال، باید تا حد امکان از مصرف
بی رویه این ذخایر جلوگیری کرد، پیشنهاد می شود:
-1 با به کارگیری روش های صحیح تولید، حمل و استفاده، مانع از اتلاف و دورریز مصالح شد.
-2 با تولید بلوک های نیمه و چارک، اتلاف مصالح هنگام اجرا را کاهش داد.
5-3-5 سازگاری
بلوک های سفالی توخالی تحت تأثیر شیمیایی سایر مصالح قرار نم یگیرد و اثر بدی نیز بر آنها ندارد.
3-5 بلوکهایسفالیتوخالی

6-3-5 بستهبندی،حملونگهداری
برای جلوگیری از شکستن و اتلاف بلوک ها در حمل و نقل، باید از طَبق (پالت) استفاده شود. هنگام
حمل بلوک ها، باید تمهیداتی به کار برد تا احتمال شکستن و ضایع شدن آنها به کمترین حد
ممکن برسد.
برای کنترل کیفیت، لازم است بر روی یکی از سطوح راستة آنها، یا بر روی بسته بندی، یا
برچسب الصاق شده، مطابق استاندارد، ویژگی فراورده نشانه گذاری شوند.

 
 
 
 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده