تیغه های دیواری سفالی ,

دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
(1)
(1)
تیغه های دیواری سفالی
1. 
نام محصول : تیغه دیواری 15X20X24
ابعاد محصول : 15X20X24  سانتی متر
کد محصول : T1
توضیحات : این محصول به صورت نیمه قابل تولید میباشد.
کاربرد : جهت دیوار کشی پیرامونی ساختمان و جدا کردن فضاهای داخلی ساختمان و دیوار کشی های مشابه استفاده میشود.
وزن مخصوص : 600~500 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 21 عدد اینجا کلیک کنید
ضخامت دیوار نهایی : 15 سانتی متر
ظرفیت مجاز انواع وسایل نقلیه برای حمل این محصول (مقادیر زیر تقریبی بوده و محاسبه دقیق تعداد بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد) : 
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 6800 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 4000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 3000 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 1350 عدد  


 


2. 
نام محصول :  تیغه دیواری 15X20X20
ابعاد محصول : 15X20X20  سانتی متر
کد محصول : T2
توضیحات : این محصول به صورت نیمه قابل تولید میباشد.
کاربرد : جهت دیوار کشی پیرامونی ساختمان و جدا کردن فضاهای داخلی ساختمان و دیوار کشی های مشابه استفاده میشود.
وزن مخصوص : 600~500 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 25 عدد اینجا کلیک کنید
ضخامت دیوار نهایی : 15 سانتی متر
ظرفیت مجاز انواع وسایل نقلیه برای حمل این محصول (مقادیر زیر تقریبی بوده و محاسبه دقیق تعداد بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد) : 
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 6800 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 4000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 3000 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 1350 عدد  ​

3. 
نام محصول :   تیغه دیواری 13X18.5X24 
ابعاد محصول : 13X18.5X24  سانتی متر
کد محصول : T3
توضیحات : این محصول به صورت نیمه قابل تولید میباشد.
کاربرد : جهت دیوار کشی پیرامونی ساختمان و جدا کردن فضاهای داخلی ساختمان و دیوار کشی های مشابه استفاده میشود.
وزن مخصوص : 600~500 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 23 عدد اینجا کلیک کنید
ضخامت دیوار نهایی : 13 سانتی متر
ظرفیت مجاز انواع وسایل نقلیه برای حمل این محصول (مقادیر زیر تقریبی بوده و محاسبه دقیق تعداد بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد) : 
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 7000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 4500 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 3200 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 1400 عدد  ​

4. 
نام محصول :  تیغه دیواری 13X18.5X20 
ابعاد محصول : 13X18.5X20  سانتی متر
کد محصول : T4
توضیحات : این محصول به صورت نیمه قابل تولید میباشد.
کاربرد : جهت دیوار کشی پیرامونی ساختمان و جدا کردن فضاهای داخلی ساختمان و دیوار کشی های مشابه استفاده میشود.
وزن مخصوص : 600~500 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 27 عدد اینجا کلیک کنید
ضخامت دیوار نهایی : 13 سانتی متر
ظرفیت مجاز انواع وسایل نقلیه برای حمل این محصول (مقادیر زیر تقریبی بوده و محاسبه دقیق تعداد بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد) : 
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 7000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 4500 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 3200 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 1400 عدد  ​
5. 
نام محصول :  تیغه دیواری 10X20X24 
ابعاد محصول : 10X20X24  سانتی متر
کد محصول : T5
توضیحات : این محصول به صورت نیمه قابل تولید میباشد.
کاربرد : جهت دیوار کشی پیرامونی ساختمان و جدا کردن فضاهای داخلی ساختمان و دیوار کشی های مشابه استفاده میشود.
وزن مخصوص : 600~500 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 21 عدد اینجا کلیک کنید
ضخامت دیوار نهایی : 10 سانتی متر
ظرفیت مجاز انواع وسایل نقلیه برای حمل این محصول (مقادیر زیر تقریبی بوده و محاسبه دقیق تعداد بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد) : 
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 7800 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 5500 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 4000 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 1600 عدد  ​
6. 
نام محصول :  تیغه دیواری 10X20X20 
ابعاد محصول : 10X20X20  سانتی متر
کد محصول : T6
توضیحات : این محصول به صورت نیمه قابل تولید میباشد.
کاربرد : جهت دیوار کشی پیرامونی ساختمان و جدا کردن فضاهای داخلی ساختمان و دیوار کشی های مشابه استفاده میشود.
وزن مخصوص : 600~500 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 25 عدد اینجا کلیک کنید
ضخامت دیوار نهایی : 10 سانتی متر
ظرفیت مجاز انواع وسایل نقلیه برای حمل این محصول (مقادیر زیر تقریبی بوده و محاسبه دقیق تعداد بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد) : 
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 7800 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 5500 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 4000 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 1600 عدد  ​​

7. 
نام محصول : تیغه دیواری 9X18.5X24 
ابعاد محصول : 9X18.5X24  سانتی متر
کد محصول : T7
توضیحات : این محصول به صورت نیمه قابل تولید میباشد.
کاربرد : جهت دیوار کشی پیرامونی ساختمان و جدا کردن فضاهای داخلی ساختمان و دیوار کشی های مشابه استفاده میشود.
وزن مخصوص : 600~500 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 23 عدد اینجا کلیک کنید
ضخامت دیوار نهایی : 9 سانتی متر
ظرفیت مجاز انواع وسایل نقلیه برای حمل این محصول (مقادیر زیر تقریبی بوده و محاسبه دقیق تعداد بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد) : 
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 10000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 6000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 4500 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 2000 عدد  ​​
8. 
نام محصول : تیغه دیواری 9X18.5X20 
ابعاد محصول : 9X18.5X20  سانتی متر
کد محصول : T8
توضیحات : این محصول به صورت نیمه قابل تولید میباشد.
کاربرد : جهت دیوار کشی پیرامونی ساختمان و جدا کردن فضاهای داخلی ساختمان و دیوار کشی های مشابه استفاده میشود.
وزن مخصوص : 600~500 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 27 عدد اینجا کلیک کنید
ضخامت دیوار نهایی : 9 سانتی متر
ظرفیت مجاز انواع وسایل نقلیه برای حمل این محصول (مقادیر زیر تقریبی بوده و محاسبه دقیق تعداد بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد) : 
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 10000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 6000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 4500 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 2000 عدد  ​​


لازم به توضیح است که کلیه تیغه های دیواری در صورت درخواست مشتری بصورت نیمه قابل عرضه می باشد.
گالری تصاویر محصول
تصاویر
بیشتر
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر
شرکت سازنده