آجر قرمز و سفید ,

پنج شنبه بیست و چهارم فروردین ۹۶
(1)
(0)
آجر قرمز و سفید
1.
نام محصول : آجر قرمز 5.5 درجه یک فله
ابعاد محصول : 5.5X10.5X22  سانتی متر
کد محصول : G1
کاربرد : جهت ساخت دیوارهای بیرونی و داخلی و همچنین دیوارهای باربر و غیر باربر استفاده میشود و چون این آجر درجه یک بوده و در شاخه اجرنما قرار میگیرد دیوار ساخته شده پس از بندکشی بین آجرها در سطح در نهایت دارای نمایی یکدست و شکیل خواهد شد و دیگر هیچ نیازی به انجام عملیاتی اضافه برای نماکاری نمیباشد
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 15000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 10000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 6900 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 3000 عدد  

 

2. 
نام محصول : آجر سفید 5.5 درجه یک فله
ابعاد محصول : 5.5X10.5X22  سانتی متر
کد محصول : S1
کاربرد : جهت ساخت دیوارهای بیرونی و داخلی استفاده میشود و چون این آجر درجه یک بوده و در شاخه اجرنما قرار میگیرد دیوار ساخته شده پس از بندکشی بین آجرها در سطح در نهایت دارای نمایی یکدست و شکیل خواهد شد و دیگر هیچ نیازی به انجام عملیاتی اضافه برای نماکاری نمیباشد
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 15000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 10000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 6900 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 3000 عدد  
                                                                                                            

3. 
نام محصول : آجر قرمز 5.5 درجه یک بسته بندی
ابعاد محصول : 5.5X10.5X22  سانتی متر
کد محصول : G2
توضیحات : این نوع محصول به صورت بسته بندی (شیرینک شده) و پالت شده عرضه میشود.
کاربرد : جهت ساخت دیوارهای بیرونی و داخلی و همچنین دیوارهای باربر و غیر باربر استفاده میشود و چون این آجر درجه یک بوده و در شاخه اجرنما قرار میگیرد دیوار ساخته شده پس از بندکشی بین آجرها در سطح در نهایت دارای نمایی یکدست و شکیل خواهد شد و دیگر هیچ نیازی به انجام عملیاتی اضافه برای نماکاری نمیباشد
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار :  اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 15000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 10000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 6900 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 3000 عدد   

4. 
نام محصول :  آجر قرمز 5.5 درجه دو فله
ابعاد محصول : 5.5X10.5X22  سانتی متر
کد محصول : G3
کاربرد : جهت ساخت دیوارهای باربر و غیر باربر استفاده میشود.
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار :  اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 15000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 10000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 6900 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 3000 عدد  

 

5. 
نام محصول :آجر قرمز 5.5 نیمه فله
ابعاد محصول : 5.5X5X22  سانتی متر
کد محصول : G4
کاربرد : جهت نماکاری استفاده میشود.
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 67 عدد  اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 26400 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 18000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 12000 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 5300 عدد  
 
6. 
نام محصول : آجر قرمز 5.5 نیمه بسته بندی
ابعاد محصول : 5.5X5X22  سانتی متر
کد محصول : G5
توضیحات : این نوع محصول به صورت بسته بندی (شیرینک شده) و پالت شده عرضه میشود.
کاربرد : جهت نماکاری استفاده میشود.
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : 67 عدد  اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 26400 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 18000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 12000 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 5300 عدد  ​
 

7.
نام محصول : آجر قرمز 4 درجه یک فله
ابعاد محصول : 4X10.5X22  سانتی متر
کد محصول : G6
کاربرد : جهت ساخت دیوارهای بیرونی و داخلی و همچنین دیوارهای باربر و غیر باربر استفاده میشود و چون این آجر درجه یک بوده و در شاخه اجرنما قرار میگیرد دیوار ساخته شده پس از بندکشی بین آجرها در سطح در نهایت دارای نمایی یکدست و شکیل خواهد شد و دیگر هیچ نیازی به انجام عملیاتی اضافه برای نماکاری نمیباشد
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار :  اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 20400 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 14000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 9300 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 4100 عدد  ​

.8.
نام محصول : آجر قرمز 4 درجه یک بسته بندی
ابعاد محصول : 4X10.5X22  سانتی متر
کد محصول : G7
توضیحات : این نوع محصول به صورت بسته بندی (شیرینک شده) و پالت شده عرضه میشود.
کاربرد : جهت ساخت دیوارهای بیرونی و داخلی و همچنین دیوارهای باربر و غیر باربر استفاده میشود و چون این آجر درجه یک بوده و در شاخه اجرنما قرار میگیرد دیوار ساخته شده پس از بندکشی بین آجرها در سطح در نهایت دارای نمایی یکدست و شکیل خواهد شد و دیگر هیچ نیازی به انجام عملیاتی اضافه برای نماکاری نمیباشد
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار :  اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 20400 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 14000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 9300 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 4100 عدد  
9.
نام محصول : آجر قرمز 4 نیمه بسته بندی
ابعاد محصول : 4X5X22 سانتی متر
کد محصول : F
توضیحات : این نوع محصول به صورت بسته بندی (شیرینک شده) و پالت شده عرضه میشود.
کاربرد : جهت نماکاری استفاده میشود.
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار :  اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 37000 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 25500 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 17000 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 75000 عدد  

 

10. 
نام محصول : 8 سانتی درجه یک فله
ابعاد محصول : 8X12X24  سانتی متر
کاربرد : جهت ساخت دیوارهای بیرونی و داخلی و همچنین دیوارهای باربر و غیر باربر استفاده میشود و چون این آجر درجه یک بوده و در شاخه اجرنما قرار میگیرد دیوار ساخته شده پس از بندکشی بین آجرها در سطح در نهایت دارای نمایی یکدست و شکیل خواهد شد و دیگر هیچ نیازی به انجام عملیاتی اضافه برای نماکاری نمیباشد
وزن مخصوص : 1200~1100 کیلوگرم بر مترمکعب
تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار :  اینجا کلیک کنید
تعداد قابل حمل توسط تریلی (22 تن) : 9600 عدد
تعداد قابل حمل توسط 10 چرخ  (15 تن) : 6500 عدد
تعداد قابل حمل توسط 6 چرخ ( 10 تن) : 4400 عدد
تعداد قابل حمل توسط خاور (4.5 تن) : 2000 عدد  گالری تصاویر محصول
 ساختمان های آجری
 ساختمان های آجری
 ساختمان های آجری
تصاویر
بیشتر
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده