محاسبات آجر چینی ,

(3)
(0)
محاسبات آجر چینی

محاسبه تعداد آجر و سفال مورد نیاز در یک ساختمان

محاسبه تعداد آجر و سفال در کارهای بنایی بخشی از متره و برآورد کلی ساختمان است. می‌توان گفت اساسی ترین نکته در این محاسبات، ابعاد مصالح مصرفی و نحوه چیدمان آنها در دیوار است. ابعاد آجرها معمولاً به صورت استاندارد بوده و در تعاریف به عنوان آجر مهندسی از آن یاد می‌شود. توجه همزمان به مقطع و نمای دیوار در درک صحیح چیدمان آجرها بسیار حیاتی است. نشریه شماره 92 سازمان مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری، چیدمان آجر در انواع مختلف دیوار، با ضخامت ها گوناگون را به طور مفصل و با جزئیات مناسبی ارائه کرده است.
 
محاسبه تعداد آجر و توجه به بند کشی
دیوارها و نماسازی ها اغلب با استفاده از ملات ماسه سیمان یا دوغاب سیمان اجرا می‌شوند. در نگاه اول به نمای هر دیواری متوجه خواهید شد که سطح دیوار فقط متشکل از آجر نیست و مابین آجرها (برای چسبندگی یا زیبایی) فاصله کوچکی در حدود یک سانتیمتر اجرا شده است. به این فاصله در اصطلاح بنایی بند گفته می‌شود و در محاسبه تعداد آجر همبشه باید بندها را نیز مد نظر قرار دهیم. بند به دو نوع افقی و قائم تقسیم می‌شود. ضخامت بند افقی در محاسبات تعداد آجر در ارتفاع و ضخامت بند قائم در محاسبات تعداد آجر در طول دیوار اهمیت پیدا می‌کند.
محاسبه تعداد آجر 
در محاسبه تعداد آجر همیشه یک اصل اساسی وجود دارد و آن عبارت است از «توجه همزمان به مقطع و نمای دیوار برای درک صحیح چیدمان آجرها». در صورتی که این اصل اساسی در این قبیل محاسبات رعایت شود، درصد قابل توجهی از اشتباهات برطرف شده و نتایج قابل اطمینان تری به دست خواهد آمد. شکل یک دیوار با ضخامت 30 سانتی را در نظر بگیرد، به ازای هر آجری که در نمای دیوار دیده می‌شود دو آجر نیز در قسمت پشتی است، به عبارت دیگر زمانی که شما با توجه به نمای دیوار محاسباتتان را انجام می‌دهید این محاسبات، ضخامت دیوار و تعداد آجر های پشت کار را در نظر نخواهد گرفت، لذا نتیجه بدست آمده را در عدد 3 ضرب خواهید کرد (یک آجر در نما و دو آجر در پشت کار  که جمعا سه آجر خواهد شد).
این روال برای دیوار با ضخامت 20 و 40 سانتی نیز قابل تعمیم است ولی همواره توجه به مقطع و نما به صورت همزمان مد نظر خواهد بود. به عنوان یک حساب سر انگشتی در مورد محاسبه تعداد آجر می‌توان اینگونه گفت که تعداد آجر دیوار 20، 30 و 40 سانتیمتری به ترتیب دو، سه و چهار برار دیوار 10 سانتیمتری خواهد بود. این ضرایب صرفاً با توجه به چیدمان معمول بدست آمده است و در صورتی که چیدمانی به غیر از آن که در جزئیات آمده، استفاده شود مطمئناً ضرایب نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

لازم به توضیح است که ظرفیت انواع وسایل نقلیه برای انواع محصولات جهت محاسبه تعداد سرویس های حمل و نقل در بخش محصولات شرکت به تفکیک محصولات در توضیحات آنها ذکر شده است. کلیک کنید
 

محاسبه تعداد آجر دیوار 10 سانتی

 ابعاد  آجر: 22×10.5×5.5
در این حالت آجرها از طرف بعد 10.5 و 22 سانتی روی هم قرار می‌گیرد. ابعاد 5.5 و 22 در نمای دیوار دیده می‌شود.

روش اول:
4.34= (22+1)÷ 100 = (طول آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند قائم) ÷ 100 = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر طول
15.38 =(5.5+1)÷ 100 = (ارتفاع آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند طولی) ÷ 100= تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر ارتفاع
67 ≈ 66.74=  4.34 * 15.38 = تعداد آجر 5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع
روش دوم:
 مساحت یک آجر با بند کشی÷ مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع
67 ≈ 66.88=(6.5*23) ÷ (100*100) = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

 با توجه به محاسبات بالا، تعداد آجر 22×10.5×5.5 مورد نیاز در دیوار 10 سانتی برابر با 67 عدد می باشد
 

محاسبه تعداد آجر دیوار 20سانتی (سه نوع چیدمان معمول)​

در عمل و پس اجرا به دلیل ابعاد آجر ضخامت این دیوار ها  22 سانت خواهد شد ولی در کل به این دیوارها 20 سانتی گفته می‌شود.
 ابعاد  آجر: 22×10.5×5.5

چیدمان نوع اول :

در این حالت آجرها از طرف بعد 10.5 و 22 سانتی روی هم قرار گرفته و ابعاد 10.5 و 5.5 در نمای دیوار دیده می‌شود.

روش اول:
8.69 = (10.5+1) ÷ 100 = (طول آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند قائم) ÷ 100 = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر طول
15.38 = (5.5+1) ÷ 100 = (ارتفاع آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند طولی) ÷ 100 = تعداد آجر 5.5سانت مورد نیاز در 1 متر ارتفاع
134 ≈ 133.65 =  15.38 * 8.69 = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع
روش دوم:
 مساحت یک آجر با بند کشی ÷ مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع
134 ≈ 133.77= (6.5*11.5) ÷ (100*100) = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

با توجه به نتایج بدست آمده برای این نوع چیدمان در دیوارهای 20 سانتی  برای هر متر مربع  134 عدد آجر مورد نیاز است.
 
چیدمان نوع دوم :


در این حالت آجرها از طرف بعد 10.5 و 22 سانتی روی هم قرار گرفته و در هر رج یک آجر با ابعاد 5.5 و 10.5 و آجر بعدی با ابعاد 5.5 و 22 در نمای دیوار دیده می‌شود. لذا استفاده از روش دوم محاسبات ساده تر خواهد بود (تقسیم مساحت یک متر مربع دیوار به مساحت دو آجر کنار هم). با توجه به مقطع دیوار برای هر دو آجر کنار هم که در نما دیده می‌شود 3 آجر در ضخامت دیوار وجود دارد لذا نتیجه را در 3 ضرب خواهیم کرد.

روش دوم:
 مساحت دو آجر کنار هم با بند کشی ÷ مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع
  134 ≈ 133.77= 3 × {(6.5×11.5) + (6.5×23)} ÷ (100×100) = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

با توجه به نتایج بدست آمده برای این نوع چیدمان در دیوارهای 20 سانتی  برای هر متر مربع  134 عدد آجر مورد نیاز است.

چیدمان نوع سوم :

در این حالت آجرها از طرف بعد 10.5 و 22 سانتی روی هم قرار گرفته و در یک رج ابعاد 5.5 و 10.5 در نمای دیوار دیده شده و در رج بعدی ابعاد 5.5 و 22 در نمای دیوار دیده می‌شود. لذا برای هر رج محاسبات جداگانه‌ای انجام داده و نتایج را باهم جمع می‌کنیم.روش اول :
رج اول (در این رج به ازای هر آجری که در نما دیده می‌شود یک آجر در ضخامت دیوار وجود دارد.)
8.69 = (10.5+1) ÷ 100 = (طول آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند قائم) ÷ 100 = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر طول
15.38 = (5.5+1) ÷ 100 = (ارتفاع آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند طولی) ÷ 100 = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر ارتفاع
134 ≈ 133.65=1 * 15.38 * 8.69 = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع
  • ضریب یک به دلیل وجود یک آجر در ضخامت دیوار در این رج است.
رج دوم (در این رج به ازای هر آجری که در نما دیده می‌شود دو آجر در ضخامت دیوار وجود دارد.)
4.34 = (22+1) ÷ 100 = (طول آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند قائم) ÷ 100 = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر طول
15.38 = (5.5+1) ÷ 100 = (ارتفاع آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند طولی) ÷ 100 = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر ارتفاع
134 ≈ 133.49= 2 *4.34 * 15.38 = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع
  • ضریب دو به دلیل وجود دو آجر در ضخامت دیوار در این رج است.
با جمع کردن نتایج دو محاسبه قبلی در حقیقت تعداد آجر دو متر مربع از دیوار محاسبه خواهد شد که لازم است حاصلجمع بر دو تقسیم شود تا تعداد آجر یک متر مربع بدست آید.
134 2 ÷ (134 +134) = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

با توجه به نتایج بدست آمده برای این نوع چیدمان در دیوارهای 20 سانتی  برای هر متر مربع  134 عدد آجر مورد نیاز است.

با توجه به نتایج بدست آمده برای سه نوع چیدمان بالا می‌توان اینگونه استنباط کرد که در دیوارهای 20 سانتی با چیدمان معمول برای هر متر مربع  134 عدد آجر مورد نیاز است.
 

محاسبه تعداد آجر دیوار 30 سانتی

 ابعاد  آجر: 22×10×5.5

چیدمان نوع اول :

در این حالت آجرها از طرف بعد 10 و 22 سانتی روی هم قرار گرفته و در یک رج  آجر با ابعاد 5 و 10 و در رج دیگر  آجر با ابعاد 5 و 22 در نمای دیوار دیده می‌شود.
در رج اول :  استفاده از روش دوم محاسبات ساده تر خواهد بود (تقسیم مساحت یک متر مربع دیوار به مساحت دو آجر کنار هم). با توجه به مقطع دیوار برای هر دو آجر کنار هم که در نما دیده می‌شود 3 آجر در ضخامت دیوار وجود دارد لذا نتیجه را در 3 ضرب خواهیم کرد.
در رج دوم : هر چند که نمای آن متفاوت از رج اول است ولی چیدمان آن قرینه رج اول بوده و تعداد آجر مورد استفاده در این رج با رج اول برابر می باشد لذا در محاسبات کل دیوار را از نوع رج اول در نظر میگیریم. 


روش دوم:
 مساحت دو آجر کنار هم با بند کشی ÷ مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع
 201 ≈ 200.64= 3 × {(6.5×11.5) + (6.5×11.5)} ÷ (100×100) = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

با توجه به نتایج بدست آمده برای این نوع چیدمان در دیوارهای 30 سانتی  برای هر متر مربع  201 عدد آجر مورد نیاز است.

چیدمان نوع دوم : 


در این حالت آجرها از طرف بعد 10 و 22 سانتی روی هم قرار گرفته و در هر رج یک آجر با ابعاد 5.5 و 10 و آجر بعدی با ابعاد 5.5 و 22 در نمای دیوار دیده می‌شود.لذا استفاده از روش دوم محاسبات ساده تر خواهد بود (تقسیم مساحت یک متر مربع دیوار به مساحت دو آجر کنار هم). با توجه به مقطع دیوار برای هر دو آجر کنار هم که در نما دیده می‌شود .4.5 آجر در ضخامت دیوار وجود دارد ( 3 آجر کامل + 1 آجر 3/4 + 2 آجر 1/4 + یک قسمت 1/4 از آجر کامل ) لذا نتیجه را در 4.5 ضرب خواهیم کرد.


روش دوم:
 مساحت دو آجر کنار هم با بند کشی ÷ مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع
 201 ≈ 200.65= 4.5 × {(6.5×11.5) + (6.5×23)} ÷ (100×100) = تعداد آجر 5.5 سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

با توجه به نتایج بدست آمده برای این نوع چیدمان در دیوارهای 30 سانتی  برای هر متر مربع  201 عدد آجر مورد نیاز است.

با توجه به نتایج بدست آمده برای دو نوع چیدمان بالا می‌توان اینگونه استنباط کرد که در دیوارهای 30 سانتی با چیدمان معمول برای هر متر مربع  201 عدد آجر مورد نیاز است.

 

محاسبه تعداد آجر نما

ابعاد آجر : 
1) آجرنما 10 سوراخ یا آجرنمای کامل به ابعاد 22×10.5×5.5
2) آجرنمای نیمه یا آجرنمای 5 سوراخ به ابعاد 22×5×5.5

محاسبه تعداد آجر نما 10 سوراخ یا آجرنمای کامل
برای ساخت دیوارهای نمادار یا دیوارهایی که همزمان نقش جداکنندگی و نماسازی را در ساختمان ایفا می‌کنند، از آجرنمای 10 سوراخ یا آجرنمای کامل استفاده می‌شود، این نوع آجرنما در ساخت سوله، کارخانجات، دیوارهای اطراف شهرک ها و پادگانها کاربرد دارد.
بسته به قطر دیوار، تعداد مورد نیاز آجرنما متفاوت خواهد بود. قطر دیوار بسته به نوع کاربرد آن 10 ،20، 30 سانتی متر است که محاسبات آجرنمای 10 سوراخ بطور کامل در بالا آورده شد.

محاسبه تعداد آجر نما نیمه (5 سوراخ)
آجرنما نیمه جهت نمای خارجی یک ساختمان کاربرد دارد. معمولاّ جلوی یک دیوار تیغه و سفال کار خواهد شد. مفهوم کلی محاسبات در قسمت های بالا و با ذکر مثال توضیح داده شده است. 
نحوه محاسبات تعداد این نوع از آجرنما به صورت زیر است : 

(برای این نوع آجر چینی 1 سانتی متر بندکشی طولی و قائم در نظر گرفته شده است).
4.34 = 23÷100= تعداد آجرنما 5.5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر طول
15.38 = 6.5÷100= تعداد آجرنما 5.5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع
67 ≈ 66.74= 15.38×4.34=  تعداد آجر 5.5 سانت نیمه مورد نیاز در 1 مترمربع

با توجه به نتایج بدست آمده تعداد آجر نما نیمه (5 سوراخ)  مورد نیاز برای هر متر مربع نما  67 عدد می باشد.
 

محاسبه تعداد آجر سفال مورد نیاز برای دیوارچینی

در کل برای انجام این گونه محاسبات لازم است ابتدا تعداد سفال مورد نیاز، در یک مترمربع را بدست آورد و بعد این تعداد را در کل متراژ حجم کار ضرب کرد تا کل سفال مورد نیاز بدست آید . معمولاً بسته به نوع دیوار، سفال در ضخامت های مختلف انتخاب می‌شود. به طور کلی اجرای دیوار با بلوک های سفالی چیدمان ساده ای دارد و به مانند دیوارهای آجری دارای چیدمانها مختلفی نیست و معمولاً سفال ها از طرف پهنا یا ضخامت روی هم قرار می‌گیرند و ضخامت دیوار تنها با استفاده از انواع مختلف سفال، کم و زیاد می‌شود. لذا ضخامت سفال هیچ نقشی در تعداد مورد نیاز آن در یک مترمربع ندارد، بلکه شاخص تعیین کننده طول و ارتفاع آن است. طول و ارتفاع سفالهای در هر یک از محصولات آورده شده است و ضخامت آن ها نیز ذکر شده است.
بنابراین در یک مترمربع دیوار، تعداد سفال مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود:
یک متر طول دیوار تقسیم بر طول سفال مصرفی (در اینجا 20 سانتیمتر) و یک متر ارتفاع دیوار تقسیم بر ارتفاع سفال مصرفی (در اینجا 20 سانتیمتر)
نکته اساسی در این محاسبات رعایت هماهنگ بودن تمامی واحد ها محاسباتی است، به عبارت دیگر اگر طول یک سفال را بر حسب سانتیمتر در محاسبات وارد کنید طول دیوار نیز بر اساس سانتیمتر باشد.
بند مابین بلوک ها در دیوارهای سفالی معمولا 4 یا 5 میلیمتر بوده و قابل چشم پوشی است.
100cm × 100cm = 1  یک مترمربع دیوار
5 = 20 ÷ 100 =  (طول سفال) ÷ 100=  تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر طول
5 = (ارتفاع سفال) ÷ 100=  تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر ارتفاع
25 =  5 × 5 =  تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر مربع
 
 
محاسبه حجم ملات
 
حجم ملات برای بندهای سراسری = تعداد بندها × ارتفاع بند ×طول بند (سانتیمتر مکعب)
 
حجم ملات برای بندهای بین دو سر آجر = تعداد بندها در یکرج ×تعداد رج ها ×عرض بند ×ضخامت بند × ارتفاع بند
 
تبریز- خیابان امام - چهارراه بهشتی ( چهار راه منصور سابق) - مجتمع تجاری پرنیان - طبقه دوم واحد 205 
تلفن های
تبریز- خیابان امام - چهارراه بهشتی ( چهار راه منصور سابق) - مجتمع تجاری پرنیان - طبقه دوم واحد 205 
تلفن های  تبریز- خیابان امام - چهارراه بهشتی ( چهار راه منصور سابق) - مجتمع تجاری پرنیان - طبقه دوم واحد 205 
تلفن های تماس 
شرکت سازنده